1. تجهیزات پمپ آب
   2. منابع و مخازن
   3. بوستر پمپ
   4. دیگ و مشعل
   5. پمپ آب طبقاتی افقی پنتاکس
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

 • محصولات

  پمپ آب خانگی استیل U3-90/4

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U3-90/40 پنتاکس ایتالیا      این پمپ جزء...

  1,798,000 تومان 1,873,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-150/5

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U5-150/5 پنتاکس ایتالیا      این پمپ جزء...

  2,742,000 تومان 3,204,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-150/5T

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U5-150/5T پنتاکس ایتالیا      این پمپ جزء...

  2,681,000 تومان 3,132,000 تومان

  %14OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-180/6

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U5-180/6 پنتاکس ایتالیا      این پمپ جزء...

  3,007,250 تومان 3,269,000 تومان

  %8OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-180/6T

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U5-180/6T پنتاکس ایتالیا      این پمپ جزء...

  3,019,000 تومان 3,145,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-200/7

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U5-200/7 پنتاکس ایتالیا      این پمپ جزء...

  3,526,000 تومان 3,674,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U5-200/7T

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U5-200/7T پنتاکس ایتالیا      این پمپ جزء...

  3,396,000 تومان 3,538,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U7-250/5

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U7-250/5 پنتاکس ایتالیا      این پمپ جزء...

  3,200,000 تومان 3,335,000 تومان

  %4OFF

  پمپ آب خانگی استیل U7-250/5T

   پمپ آب خانگی  طبقاتی افقی استیل U7-250/5T پنتاکس ایتالیا      این پمپ جزء...

  2,992,000 تومان 3,117,000 تومان

  %4OFF